PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM
AKTUALNOŚCI 2020/2021
Zebrania dla Rodziców:

Terminy:

 • 3 luty 2021r./środa/ godz. 16:30 - oddziały przedszkolne i klasy I-III
 • 4 luty 2021r. /czwartek/ godz. 16:30 - klasy IV-VIII

Bardzo prosimy o udział w zebraniach podsumowujących I semestr roku szkolnego 2020/2021. Na zebrania zapraszamy tylko jednego rodzica. Przypominamy o obowiązku posiadania maseczki/przyłbicy i zdezynfekowania rąk po wejściu na teren szkoły. Szacowany czas trwania zebrań – około jednej godziny.


Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym - Krystyna Machnowska - Stój

Informacja dla Rodziców uczniów klas I-III

W związku ze zmianą harmonogramu przywozu i odwozu uczniów z klas I-III uległy zmianie godziny rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych:

Zmiana obowiązuje od 25 stycznia 2021 r.


Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym - Krystyna Machnowska - Stój

Powrót uczniów do nauki po feriach

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym informuje o organizacji nauki w szkole po zakończeniu ferii.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021r. do nauki w trybie stacjonarnym od 18 stycznia 2021 r. /poniedziałek/ powracają uczniowie klas I-III. W trybie stacjonarnym /tak jak przed feriami/ zajęcia realizują również dzieci z oddziałów przedszkolnych. Natomiast uczniowie klas: IV, V, VI, VII, VIII będą uczyć się zdalnie.

Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek zorganizować w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

Dla uczniów klasy VIII nadal mogą być organizowane w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Dyrektor szkoły przypomina, że rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i rodzicom Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o zapoznanie się z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny /wytyczne te są Państwu znane m.in. z września 2020r./, a także z zamieszczonymi na stronie szkoły procedurami obowiązującymi w szkole w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym - Krystyna Machnowska - Stój

Dofinansowanie MEN na zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych 2020

REZERWA OŚWIATOWA 0,4% to finansowe wsparcie dla placówek edukacyjnych na doposażenie pracowni przedmiotowych. Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej objęło zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego niezbędnych do realizacji podstawy programowej z danego przedmiotu. W ramach dotacji Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym otrzymała wyposażenie sal: biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej. Nowoczesna pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych z pewnością przyczynią się do wzrostu efektywności nauczania, poprawienia jakości uczenia się i podniesienia atrakcyjności zajęć.

Dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej wynosiło 100% kwoty, czyli zrealizowane zostało bez wkładu własnego szkoły i gminy.

Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska - Stój

KONKURS - "Moja miejscowość – Tu się dzieje!"

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ogłosiła konkurs fotograficzny dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu pułtuskiego pt. „Moja miejscowość – Tu się dzieje!”.

Z wielką przyjemnością informuję, że wśród laureatów konkursu znalazła się uczennica z naszej szkoły – Ewelina Sawicka z klasy VII. Praca Ewelinki znajduje się w kalendarzu na 2021rok, zawierającym nagrodzone i wyróżnione prace, a wydanym przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną.

Podziękowania otrzymały panie: Dorota Żbikowska i Regina Gołębiewska za przygotowanie uczniów do konkursu fotograficznego. Serdecznie gratuluję!

Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska - Stój

Informacja dla Rodziców i Uczniów klasy VIII

Informuję, że dla uczniów klasy VIII zostaną zorganizowane konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych ( język polski, matematyka, język angielski). Konsultacje będą odbywać się 16, 17,18 grudnia 2020r. w budynku szkoły. Konsultacje mają charakter dobrowolny, a ich wymiar będzie uzależniony od potrzeb uczniów. Jednocześnie informuję, że realizacja konsultacji może odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, po zgłoszeniu takiej potrzeby nauczycielowi w terminie z nim ustalonym.

Rodzice uczniów zainteresowanych uczestniczeniem w konsultacjach na terenie szkoły proszeni są o zgłoszenie udziału dziecka do nauczyciela danego przedmiotu. W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny zgodnie z przyjętymi procedurami bezpieczeństwa.

Dyrektor szkoły

Szanowni Rodzice

Decyzją władz RP z dnia 30 listopada 2020 r. zostaje przedłużone (do dnia 3 stycznia 2021 r.) zawieszenie stacjonarnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach I – VIII w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.

W związku z powyższym, od dnia 30 listopada 2020 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym nadal będzie funkcjonowała w dotychczasowy sposób:

 • klasy I – VIII realizują zdalne nauczanie z wykorzystaniem platformy Classroom,
 • w odniesieniu do uczniów klas I – VIII, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, umożliwia się realizację zajęć na terenie szkoły,
 • Szkoła zapewnia dla dzieci/uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią Covid-19 zajęcia świetlicowe.

Szczegółowe ustalenia dotyczące funkcjonowania szkoły w warunkach zagrożenia epidemicznego i ewentualne zmiany w obowiązujących procedurach lub warunkach pracy będą na bieżąco umieszczane na stronie szkoły.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2087)

Dyrektor szkoły

WAŻNE INFORMACJE
 1. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.
 2. Ferie zimowe: 4 – 17 stycznia 2021 r.
 3. Decyzją władz RP ferie zimowe mają odbywać się w jednym terminie dla całej Polski.
 4. Od 26 listopada 2020r. (czwartek) będzie obowiązywał poprzedni plan lekcji (sprzed 6 października 2020 r.). Plan lekcji jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
 5. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju nie możliwe jest zorganizowanie wywiadówki w budynku szkoły. Spotkania wychowawców z rodzicami odbędą się on-line.
 6. Wychowawcy poszczególnych klas poinformują Państwa o dokładnym terminie takiego spotkania na koncie klasy na Classroom.

Dyrektor szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły dotyczący zdalnego nauczania

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Istnieje możliwość organizacji w szkole konsultacji dla uczniów klasy VIII. Będą to konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Ich organizacja będzie uwzględniała reżim sanitarny w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z aktualnym planem lekcji pracuje pedagog szkolny i biblioteka szkolna.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zostanie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. w szkole będzie funkcjonowała świetlica szkolna dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Podczas nauczania zdalnego praca szkoły odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Z uczniami uczącymi się zdalnie nauczyciele prowadzą lekcje on-line w czasie rzeczywistym, wysyłają materiały i linki do ćwiczeń. Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on –line czy tzw. wideo lekcje. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców – zasady zdalnego nauczania mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie zdalnego nauczania:

 1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
 2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
  • poczty elektronicznej e-maili,
  • telefonów komórkowych i stacjonarnych,
  • komunikatorów społecznych.

Dyrektor Szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

Podziękowanie

Serdeczne podziękowania od całej społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym dla:

 1. Pani Anny Chojnackiej – Sołtysa wsi Grochy – Imbrzyki
 2. Pana Piotra Dębowskiego – Sołtysa wsi Przewodowo Parcele
 3. Pana Jana Mosakowskiego – Sołtysa wsi Przewodowo Poduchowne
 4. Pana Janusza Bilika – Sołtysa wsi Sisice

oraz Rad Sołeckich i mieszkańców wyżej wymienionych wsi za wsparcie naszej placówki i przekazanie części funduszu sołeckiego na doposażenie naszej szkoły.

Za przekazane fundusze do szkoły zakupiono:

 • Sprzęt nagłaśniający
 • Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner)
 • Kserokopiarkę
 • Tonery do kserokopiarek i papier ksero

Wyrażamy nadzieję, że współpraca nadal będzie tak udana i owocna.


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym

Wyniki egzaminów ósmoklasistów 2019/2020

...::|zk4cz|::...

Tegoroczni absolwenci Publicznej szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej świetnie napisali swój egzamin na koniec szkoły! Średni punktowy wynik z każdego z egzaminacyjnych przedmiotów jest bardzo wysoki.

W tabelce zamieszczamy średni wynik szkoły z poszczególnych przedmiotów na tle wyników: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Drodzy Absolwenci: gratulujemy Wam Waszych wyników!

Ogromnie się cieszymy z sukcesu naszych wychowanków, z tego, że ich (i nasza) praca przyniosła satysfakcjonujący wynik!

WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 dla starszego oddziału przedszkolnego

WYPRAWKA (podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka)

 1. A4 blok rysunkowy – kolorowy (1 szt.)
 2. A4 blok techniczny – kolorowy (1 szt.)
 3. A4 blok rysunkowy – biały (1 szt.)
 4. A4 blok techniczny – biały (1 szt.)
 5. Zeszyt 16 kartek (1 szt.) – dotyczy jedynie dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do młodszego oddziału przedszkolnego
 6. patyczki kolorowe do liczenia – dotyczy jedynie dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do młodszego oddziału przedszkolnego
 7. A4 wycinanka niesamoprzylepna – (1 szt.)
 8. Mazaki – (1 paczka)
 9. Plastelina (min. 12 kolorów) najlepiej miękka
 10. Farby plakatowe (min. 12 kolorów)
 11. Teczka na gumkę A4 (1 szt.) - dotyczy jedynie dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do młodszego oddziału przedszkolnego
 12. Kapcie

WYPRAWKA PIÓRNIKA:

 • kredki grube, drewniane
 • ołówek
 • gumka
 • klej
 • nożyczki

WYPRAWKA HIGIENICZNA:

 • papier toaletowy (1 rolka)
 • ręcznik papierowy (1 rolka)
 • chusteczki higieniczne suche wyciągane
 • chusteczki higieniczne mokre

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA W PSP W SKASZEWIE WŁOŚCIAŃSKIM


6 września 2019 roku przy PSP w Skadszewie Włościańskim otwarto ścieżkę edukacyjną dofinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Gzy przy współpracy z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Pułtusk.

Ścieżka edukacyjna została dofinansowana w ramach konkursu pn.: "Zadania z zakresu edukacji ekologicznej", którego celem była "Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego".

Zadanie realizowane przez Gminę Gzy, zostało dofinansowane w formie dotacji w wysokości 80.000,00 zł co stanowiło 88% kosztu całkowitego zadania. Koszt całkowity inwestycji to 91.854,00 zł.

Ścieżka edukacyjna obejmuje różnorodną tematykę między innymi z zakresu: dendrologii i mikologii, ornitologii oraz ogólnej zoologii.

Dobór ciekawych, aktywnych gier edukacyjnych z wielu wyżej podanych zakresów nauki przyczyni się do poszerzenia wiedzy o środowisku przyrodniczym. Wybrane urządzenia ekologiczne mają na celu: edukację, uatrakcyjnienie odpoczynku na świeżym powietrzu, aspekty odkrywczo – poznawcze i aspekty sprawnościowe oraz promocje szczególnej roli lasów i walorów przyrodniczych.


WYDARZENIA